پنجره عشق tag:http://baran1994.mihanblog.com 2020-01-23T20:34:59+01:00 mihanblog.com فاصله 2020-01-23T14:13:00+01:00 2020-01-23T14:13:00+01:00 tag:http://baran1994.mihanblog.com/post/705 باران ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ؛ ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ...! ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻳﺪ !؟ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﻘﺪﺱ ، ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ...! ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻤﯽ ﮐﻪ ؛ ﺣﻖّ ﻣﺴﻠّﻢ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ، ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﮑﺮ ، ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﺩ . ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺣﻖّ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﻫﺮﻃﻮﺭﮐﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ، ﺳﺮﮎ ﺑﮑﺸﯿﻢ ﻳﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻛ

ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺪﺱ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ؛

ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ...!

ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻳﺪ !؟

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﻘﺪﺱ ،

ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ...! ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻤﯽ

ﮐﻪ ؛

ﺣﻖّ ﻣﺴﻠّﻢ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ .

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ،

ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﮑﺮ ، ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﺩ .

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺣﻖّ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﻫﺮﻃﻮﺭﮐﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ،

ﺳﺮﮎ ﺑﮑﺸﯿﻢ ﻳﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻴﻢ ...!

.

""ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻣﺎﻥ"


]]>
میترسم 2020-01-22T11:32:00+01:00 2020-01-22T11:32:00+01:00 tag:http://baran1994.mihanblog.com/post/704 باران موهایت را که شانه می کنی ... می ترسم ! لبخند که میزنی ... می ترسم ! نگاه که می کنی ... می ترسم ! راه که میروی ... می ترسم ! می نشینی ... می ترسم ! می خندی ... می ترسم ! چشمت ... می ترسم ! لبت ... مویت ... می ترسم ! تو ... می ترسم ! من می ترسم بی معرفت ... اینقدر ها خوب نباش ... می ترسم از دستت بدهم !

موهایت را که شانه می کنی ...

می ترسم !

لبخند که میزنی ...

می ترسم !

نگاه که می کنی ...

می ترسم !

راه که میروی ...

می ترسم !

می نشینی ...

می ترسم !

می خندی ...

می ترسم !

چشمت ...

می ترسم !

لبت ... مویت ...

می ترسم !

تو ...

می ترسم !

من می ترسم بی معرفت ...

اینقدر ها خوب نباش ... می ترسم از دستت بدهم !

]]>
خدایا مرسی 2020-01-20T09:06:00+01:00 2020-01-20T09:06:00+01:00 tag:http://baran1994.mihanblog.com/post/703 باران تو همیسه حواست بهم هست همیشه شک ندارم حتی وقتایی که چیزیو میخام که اصن برام خوب نیس تو خوب میچینی زندگی آدمو خدایا خودت مواظب همه چیز زندگیم باش... من همه ی سعیمو میکنم بهترین باشم توام کمک کن... مرسی ازت خیلی مرسی ازت تو همیسه حواست بهم هست همیشه شک ندارم

حتی وقتایی که چیزیو میخام که اصن برام خوب نیس

تو خوب میچینی زندگی آدمو

خدایا خودت مواظب همه چیز زندگیم باش... من همه ی سعیمو میکنم بهترین باشم توام کمک کن...

مرسی ازت خیلی مرسی ازت

]]>
آخی کارت بانکیتون 2020-01-20T05:50:00+01:00 2020-01-20T05:50:00+01:00 tag:http://baran1994.mihanblog.com/post/702 باران عرضم به خدمتتون که ۲۵ بهمن ولنتاین ۲۶ بهمن روز زن و روز مادر ۲۹ بهمن هم سپندارمذگان خب دیگه چه خبر؟ حال و احوال خودتون؟ :))) الهی بمیرن برای کارت بانکیتون :))) عرضم به خدمتتون که

۲۵ بهمن ولنتاین

۲۶ بهمن روز زن و روز مادر

۲۹ بهمن هم سپندارمذگان


خب دیگه چه خبر؟ حال و احوال خودتون؟ :)))

الهی بمیرن برای کارت بانکیتون :)))

]]>
اگر... 2020-01-19T09:02:00+01:00 2020-01-19T09:02:00+01:00 tag:http://baran1994.mihanblog.com/post/701 باران ‎ اگه دیگه هیچوقت روبه‌راه نشدیم چی؟ ‎اگه هواش از سرمون نیفتاد، اسمشو گذاشتیم رو بچه‌مون و با هربار صدا کردنش صدبار مردیم چی؟ ‎اگه لبامون لبای هرکی جز اونو پس زد چی؟ ‎اگه موهامون دستای هرکی جز اونو رد کرد چی؟ ‎اگه تا آخر عمر هیشکی مثل اون قشنگ صدامون نکرد چی؟ ‎اگه دیگه هیشکی مثل اون نگامون نکرد چی؟ ‎اگه شب تولدش انقدر بغض کردیم که از چشمامون غم بارید چی؟ ‎اگه شب عروسیمون آهنگی که واسمون میخوند پخش شد و پاهامون سست شد چی؟ ‎اگه رفتیم پاتوق همیشگی‌مون، با دلبر جدیدش دیدیمش و رنگ از رخمون پر ‎ اگه دیگه هیچوقت روبه‌راه نشدیم چی؟

‎اگه هواش از سرمون نیفتاد، اسمشو گذاشتیم رو بچه‌مون و با هربار صدا کردنش صدبار مردیم چی؟

‎اگه لبامون لبای هرکی جز اونو پس زد چی؟

‎اگه موهامون دستای هرکی جز اونو رد کرد چی؟

‎اگه تا آخر عمر هیشکی مثل اون قشنگ صدامون نکرد چی؟

‎اگه دیگه هیشکی مثل اون نگامون نکرد چی؟

‎اگه شب تولدش انقدر بغض کردیم که از چشمامون غم بارید چی؟

‎اگه شب عروسیمون آهنگی که واسمون میخوند پخش شد و پاهامون سست شد چی؟

‎اگه رفتیم پاتوق همیشگی‌مون، با دلبر جدیدش دیدیمش و رنگ از رخمون پرید چی؟

‎اگه انقدر اون لباس سفید نرمه که از حراجی های بغل پارک لاله واسمون خریدو پوشیدیم که پوسید چی؟

‎اگه عطرش از لباسی که جاگذاشته پرید و بوی تنشو یادمون رفت چی؟

‎اگه یهو زد به سرمون رفتیم عکس چشماشو خالکوبی کردیم رو مچ دستمون بعد هی زل زدیم بهش گفتیم: "خیلی میخوایمت دلبر" چی؟

‎حالا اینارو ول کن خانم دکتر.

‎اگه دیگه قرص آبی‌ها هم صورت قشنگشو از جلو چشمامون نبرد و همه‌جا دیدیمش چی؟

‎اگه تا آخر عمرمون دیوونه‌ش موندیم چی؟


‎سكانسی از فیلم خشم وهیاهو

]]>
غر زدن 2020-01-15T13:14:00+01:00 2020-01-15T13:14:00+01:00 tag:http://baran1994.mihanblog.com/post/700 باران وقتی حس میکنی مادر میشی فقط فکر میکنی واقعا من میتونم؟ این اولین فکره! ولی بعدش فکر میکنی به آرزوهایی که برای خودت داشتی و کارهایی که هنوز انجام ندادی به اندامی که تا امروز قشنگ نگهش داشتی و الان داره نابود میشه به پوست تنت که قراره ترک بخوره به دردهایی که حتی از ۱۳ یا ۱۴ سالگی یا حتی زودتر کشیدی و هرماه داشتیش تا الان یه کوچولو یه آدم بدنیا اضافه کنی به استخون هات دندونات موهات ابروهات شکل قیافت فکر میکنی که ممکنه همشون خراب شه ... به چشمهات که ممکنه ضعیف شن! به کلاس نقاشی و ویولونی که ه وقتی حس میکنی مادر میشی فقط فکر میکنی واقعا من میتونم؟

این اولین فکره!

ولی بعدش فکر میکنی به آرزوهایی که برای خودت داشتی و کارهایی که هنوز انجام ندادی

به اندامی که تا امروز قشنگ نگهش داشتی و الان داره نابود میشه

به پوست تنت که قراره ترک بخوره

به دردهایی که حتی از ۱۳ یا ۱۴ سالگی یا حتی زودتر کشیدی و هرماه داشتیش تا الان یه کوچولو یه آدم بدنیا اضافه کنی

به استخون هات دندونات موهات ابروهات شکل قیافت فکر میکنی که ممکنه همشون خراب شه ... به چشمهات که ممکنه ضعیف شن!

به کلاس نقاشی و ویولونی که هنوز شروعش نکردی

به داروخانه ای که هنوز بازش نکردی

به خونه ای که هنوز نخریدیش

کتابایی که هنوز نخوندی

لباسایی که قراره دیگه تنت نشن

شمام جای من بودین گریتون نمیگرفت؟

ناراحت نمیشدین؟

وقتی با حرص و ولع یه خوراکی رو میخورین و بعد احساس عذاب وجدان دارین که چاق شدم!

چیه میخاین بگین عوضش مامان میشی؟

وقتی این حجم از چیزای بد رو هرروز باید تحمل کنی و بعد هنوز استرس زایمان و استرس های مختلف رو داری هیچوقت نمیتونی با لذت فقط مامان شی!!!


من دوس داشتم یه نویسنده و نقاش و ویولونیست ماهر باشم که هیچی از داروها نمیدونه... تا اینکه یه داروساز نویسنده ی مادر شدم که هیچی از ویولون نمیدونه و فقط گریزی به نقاشی میزنه!


نمیخام ناشکری کنم... خداروشکر که دارمت کنجد کوچولو ولی قول بده بذاری مامان به آرزوهاش برسه... مامان خیلی دوستت داره ولی باید به آرزوهاش برسه باید چون برای اینجا بودن خیلی تلاش کرده عزیزدلم

خدایا یه نی نی سالم و عاقل و خوشکل بما بده و بهمون کمک کن مامان بابایی باشیم که به آرزوها و هدف خودشون برسن و آرزوهاشونو رو بچشون پیاده نکنن

خدایا به همه هرچی که میخان بده ... ساید ما باهات دوست نباشیمخدایا ولی تو لطفا همش دوستمون باش ... ته ته دلامون هممون دوستت داریم خدایا...!

]]>
شاملو به آیدا 2020-01-15T06:38:00+01:00 2020-01-15T06:38:00+01:00 tag:http://baran1994.mihanblog.com/post/699 باران آیدا این که مرا به سوی تو می‌کشد عشق نیست ... شکوه توست ... و آنچه مرا به انتخاب تو برمی‌انگیزد ، نیاز تن من نیست ... یگانگی روح و اندیشه‌های ماست . احمد شاملو آیدا

این که مرا به سوی تو می‌کشد

عشق نیست ...

شکوه توست ...

و آنچه مرا به انتخاب تو برمی‌انگیزد ،

نیاز تن من نیست ...

یگانگی روح و اندیشه‌های ماست .

احمد شاملو

]]>
داشتن تو 2020-01-13T14:10:00+01:00 2020-01-13T14:10:00+01:00 tag:http://baran1994.mihanblog.com/post/698 باران من برای داشتن تو گاهی چقدر پر از ذوق و شوقم برای آغوش گرمت دستهای حامی ات چشم های مهربانت لبخند دلربایت برای داشتن تو گاهی چقدر خوشبخت ترم از همه برای بودنت چقدر سپاس گذارم همیشه بمان برایم بهترسن رویای زنده ام من برای داشتن تو گاهی چقدر پر از ذوق و شوقم

برای آغوش گرمت

دستهای حامی ات

چشم های مهربانت

لبخند دلربایت

برای داشتن تو گاهی چقدر خوشبخت ترم از همه

برای بودنت چقدر سپاس گذارم

همیشه بمان برایم بهترسن رویای زنده ام

]]>
سقوط هواپیمای اوکراین 2020-01-13T06:32:00+01:00 2020-01-13T06:32:00+01:00 tag:http://baran1994.mihanblog.com/post/697 باران نمیدانم چرا ولی لحظه اول که سقوط را سنیدم اشک ریختم بی آنکه بدانم چگونه سقوط کرد و اما دلم بعد از آن روز عزادار شماست پروسه مهاجرت به خودی خود دردناک است ار آنجا که خودم هربار نزدیک آن شده ام دلم کابوس وار فریاد دلتنگی زده... فکر میکنم به شمایی که همه ی این مراحل سخت را طی کردید براب اینکه بتوانید آینده ای بهتر برای خود بسازید برای کودکتان... و بعد لحظه سقوط وقتی دست هم دا گرفتید و دانستید که این آخرین بار است که کنار هم نفس میکشید... پیام های زیادی که هنوز جواب نداده اید ... چشم و دل های ن نمیدانم چرا ولی لحظه اول که سقوط را سنیدم اشک ریختم

بی آنکه بدانم چگونه سقوط کرد

و اما دلم بعد از آن روز عزادار شماست

پروسه مهاجرت به خودی خود دردناک است ار آنجا که خودم هربار نزدیک آن شده ام دلم کابوس وار فریاد دلتنگی زده...

فکر میکنم به شمایی که همه ی این مراحل سخت را طی کردید براب اینکه بتوانید آینده ای بهتر برای خود بسازید برای کودکتان... و بعد لحظه سقوط وقتی دست هم دا گرفتید و دانستید که این آخرین بار است که کنار هم نفس میکشید...

پیام های زیادی که هنوز جواب نداده اید ... چشم و دل های نگران... هزبنه های متحمل شده... همه به کنار... من نه تنها برای خودتان برای بازماندگانتان ناراحت ترم... همیشه بازماندگن بیشتر آزار میبنند......

کاری به سیاست و اشتباهی زدن و واقعی مردن ندارم ولی آنقدر غمگینم که هربار با هرخبر برایتان بغض کنم


روحتان شاد مسافران پروار اوکراین


دلمان یک روز خوب میخواهد...

]]>
بچه جانم 2020-01-06T06:06:00+01:00 2020-01-06T06:06:00+01:00 tag:http://baran1994.mihanblog.com/post/696 باران دچار ِ عشق ِ تو که می شوم دلم از ذوق سوت میکشد.. عجب تفاهمی داریم ما تمام ِ دغدغه ام این است زودتر به دنیا بیایی. زودتر باسواد شوی با سواد ِ عشق. تا بفهمی که جان ِ من چقدر تو را عاشق است نازکم دلیل ِ این همه رعایت ِ عاشقی ِ من حضور ِ توست جانکم. به من نگاه کن ببین چگونه دوستت دارم چگونه وقتی حتا نمیبینمت ، بیشتر دوستت دارم. از کنار ِ باغ ِ خاطراتم که رد می شوم تو بهترین خاطره از تمام ِ امسالی... عزیزکم چه خوب که هستی چه خوب که قرار است بیایی تا قاصدک بچینیم برای هم آرزو کنیم چه خوب که من قرار اس دچار ِ عشق ِ تو که می شوم دلم از ذوق سوت میکشد.. عجب تفاهمی داریم ما تمام ِ دغدغه ام این است زودتر به دنیا بیایی. زودتر باسواد شوی با سواد ِ عشق. تا بفهمی که جان ِ من چقدر تو را عاشق است نازکم دلیل ِ این همه رعایت ِ عاشقی ِ من حضور ِ توست جانکم. به من نگاه کن ببین چگونه دوستت دارم چگونه وقتی حتا نمیبینمت ، بیشتر دوستت دارم. از کنار ِ باغ ِ خاطراتم که رد می شوم تو بهترین خاطره از تمام ِ امسالی... عزیزکم چه خوب که هستی چه خوب که قرار است بیایی تا قاصدک بچینیم برای هم آرزو کنیم چه خوب که من قرار است مادرت باشم قرار است به جان من قسم یاد کنی قرار است صدایم کنی قرار است هزار بار برایت لالایی بخوانم تا بخوابی... و وقتی که خوابی دلشور ه داشته باشم که مبادا کابوس ببینی... قرار است برایت و ان یکاد بخوانم که چشم زخم نبینی قرار است با تو راه روم که یاد بگیری ...زمین نیفتی. و هزار قرار دیگر که فقط خدا میداند چقدر شنیدنی و ُ دیدنیست. تو از خورشید هم برای من گرم تری از ماه هم زیبا تری

]]>
دلم را کوک کن 2020-01-06T06:03:00+01:00 2020-01-06T06:03:00+01:00 tag:http://baran1994.mihanblog.com/post/695 باران دلم را کوک کن لطفا، وقتی حسودی میکنم وقتی میگویم کاش هیچکس تو را نمی دید! زمانی که هر رنگی به تنت میپاشی میگویم زیباست ها؛ولی این نه! دلم را کوک کن... وقتی میگویم چقدر زیبایی و غمگین میشوم وقتی عکس هایت را از شهر جمع میکنم زمانی که به نسیم میگویم عطرت را ببرد با خود از این حوالی! دلم را کوک کن... وقتی دستت را همه جا سفت میگیرم وقتی به عاشقانه هایم هم چپ چپ نگاه میکنم زمانی که به خودم هم حسادتم میشود! دلم را کوک کن... با لبخند بیا نزدیکم؛ با پیشانی ات لبم را ببوس و بگو: مال توام!

دلم را کوک کن لطفا،

وقتی حسودی میکنم

وقتی میگویم کاش هیچکس تو را نمی دید!

زمانی که هر رنگی به تنت میپاشی میگویم زیباست ها؛ولی این نه!

دلم را کوک کن...

وقتی میگویم چقدر زیبایی و غمگین میشوم

وقتی عکس هایت را از شهر جمع میکنم

زمانی که به نسیم میگویم عطرت را ببرد با خود از این حوالی!

دلم را کوک کن...

وقتی دستت را همه جا سفت میگیرم

وقتی به عاشقانه هایم هم چپ چپ نگاه میکنم

زمانی که به خودم هم حسادتم میشود!

دلم را کوک کن...

با لبخند بیا نزدیکم؛

با پیشانی ات لبم را ببوس و بگو:

مال توام!

بخواهی ، نخواهی!

دل من ساده کوک میشود و تو خوب مرا بلدی...

پس لطفا دلم را کوک کن!


]]>
تو را دوست دارم 2020-01-04T11:31:00+01:00 2020-01-04T11:31:00+01:00 tag:http://baran1994.mihanblog.com/post/694 باران از تمامِ خودم گونه هایم را بیشتر دوست دارم که طعمِ بوسه های تو را چشید و قلبم را که برای چشم های تو تپید باقی اش از عمر من بیهوده بود... از تمامِ خودم

گونه هایم را

بیشتر دوست دارم

که طعمِ بوسه های تو را چشید

و قلبم را

که برای چشم های تو تپید

باقی اش از عمر من بیهوده بود...

]]>
ما داریم پدر و مادر میشیم 2020-01-03T21:41:00+01:00 2020-01-03T21:41:00+01:00 tag:http://baran1994.mihanblog.com/post/693 باران امروز متوجه شدم باردارم :| یه حس تناقض خواستن و نخواستن کل وجودمو دربرگرفته تنها جمله ای که میگفتم وای خدای من بود هم خوشحال بودم هم نگران و ناراحت خوشحال برای داشتنش نگران برای آیندش و آیندمون... فقط میخوام این تاریخ اینجا ثبت شه اولین باری که فهمیدم یه بچه وارد زندگیمون میشه... میخواستم به همسرم نگم و سورپرایزش کنم ولی دیدم تنها کسی که باید اول بدونه اونه و گفتم... من گریه میکردم ولی اون فقط منو دلداری میداد و میخندید... میدونم که اونم نگرانه ولی خوشحال هم هست مامانی از الان عاشقتم :) امروز متوجه شدم باردارم :|

یه حس تناقض خواستن و نخواستن کل وجودمو دربرگرفته

تنها جمله ای که میگفتم وای خدای من بود

هم خوشحال بودم هم نگران و ناراحت

خوشحال برای داشتنش

نگران برای آیندش و آیندمون...

فقط میخوام این تاریخ اینجا ثبت شه اولین باری که فهمیدم یه بچه وارد زندگیمون میشه...

میخواستم به همسرم نگم و سورپرایزش کنم ولی دیدم تنها کسی که باید اول بدونه اونه و گفتم...

من گریه میکردم ولی اون فقط منو دلداری میداد و میخندید... میدونم که اونم نگرانه ولی خوشحال هم هست

مامانی از الان عاشقتم :)) عاشق تو و بابات

۱۳دی ۹۸


ما داریم پدر و مادر میشیم

]]>
جایگاه واقعی آدمها 2020-01-02T10:28:00+01:00 2020-01-02T10:28:00+01:00 tag:http://baran1994.mihanblog.com/post/692 باران یه جمله‌ی خوبی نوشته بود یه جایی، اینکه هی سعی نکنید خودتون رو به بقیه یادآوری کنید. چرا که یادی که بعد از این همه تلاش شما برای به چشم اومدن باشه، اصلا ارزشی نداره. چقدر خوب میشه که اینو با همه‌ی وجود بپذیریم. که بذاریم خود اون آدمه نشون بده جایگاه واقعی ما رو تو قلب و زندگیش. یه جمله‌ی خوبی نوشته بود یه جایی، اینکه هی سعی نکنید خودتون رو به بقیه یادآوری کنید. چرا که یادی که بعد از این همه تلاش شما برای به چشم اومدن باشه، اصلا ارزشی نداره.

چقدر خوب میشه که اینو با همه‌ی وجود بپذیریم. که بذاریم خود اون آدمه نشون بده جایگاه واقعی ما رو تو قلب و زندگیش.

]]>
لذت دردناک 2020-01-01T13:46:00+01:00 2020-01-01T13:46:00+01:00 tag:http://baran1994.mihanblog.com/post/691 باران از دردناک‌ترین لذت‌های دنیا، یکی هم شناختن آدم‌هاست، درست مثل فهمِ مضراتِ شکر برای یک بیمار دیابتی، که عاشق شیرینی‌ست. آلپاین از دردناک‌ترین لذت‌های دنیا، یکی هم شناختن آدم‌هاست، درست مثل فهمِ مضراتِ شکر برای یک بیمار دیابتی، که عاشق شیرینی‌ست.

آلپاین


]]>