پنجره عشق

پیراهن بنفش

11عدد کاموای100گرمی و میل شمارۀ 4

پیش

142دانه سرمی‌اندازیم. برای حاشیۀ پیراهن از 4رج بافت رِکِن استفاده می‌کنیم. پس از بافت حاشیه، نقشه را بافته و به فاصلۀ هر 11سانتی‌متر به این ترتیب کم می‌کنیم: در نقشۀ لباس 2 بار 2تا یکی کنار هم داریم که زمان کم کردن به جای 2تا یکی، 2بار 3تا یکی کنار هم می‌بافیم. (3تایکی اول را به این ترتیب می‌بافیم؛ دانۀ سوم را جلوی دانۀ اول و دوم آورده و یکی می‌کنیم. برای 3تا یکی دوم هم دانۀ دوم و سوم را یکی کرده سپس دانۀ اول را روی آن می‌اندازیم). بافت را تا 44سانتی‌متر ادامه می‌دهیم. و حلقه آستین را طبق الگو می‌بافیم. بعد از حلقه، 5سانتی‌متر می‌بافیم و برای باز کردن پیش لباس، 6دانه از وسط بالاتنه را (31دانه + 6دانه حاشیۀ وسط + 31دانه) رکن می‌بافیم. بقیۀ دانه‌ها را با بافت نقشه ادامه داده و برای جادکمه بعد از بافت 2دانه از حاشیه، 2تایکی و یک ژته می‌اندازیم و بافت را ادامه می‌دهیم. سپس طبق الگو، یقۀ پیراهن و سرشانه را می‌بافیم. بعد از بافت نیمۀ اول، نیمۀ دوم را می‌بافیم. به این ترتیب که از زیر 6دانه حاشیه، 6دانه می‌گیریم و نیمۀ بعدی را هم مانند نیمۀ اول بافته و پیش پیراهن تمام می‌شود.

پشت

پشت را هم مانند پیش می‌بافیم و یقۀ پشت طبق الگو بافته شود.

یقه

به جز  6 دانه حاشیۀ رکن که برای جلوی پیراهن بافته شده است، 58دانه از دور یقه گرفته و یکی از زیر و یکی از رو (کشباف) می‌بافیم. (حاشیۀ دور یقه 6دانه رکن + 58دانه کشباف + 6دانه رکن) برای جلوی پیراهن 3 عدد جادکمه باز شده است.

آستین

 50دانه سرمی‌اندازیم. بعد از بافت 4رج رکن برای حاشیه، نقشه را شروع می‌کنیم. بعد از 18سانتی‌متر هر 3سانتی‌متر در طرفین آستین یک دانه اضافه کرده ـ جمعاً برای هر طرف 5دانه ـ و حلقه آستین را طبق الگو می‌بافیم و 3رج در میان در طرفین آستین کم می‌کنیم. بعد از کم کردن 12دانه در هر طرف، 2 بار برای هر طرف 2دانه کور کرده 10دانۀ باقیمانده را بعد از 3رج بافت کور می‌کنیم.

نقشۀ پیراهن

+  = 1دانه برای اول و آخر بافتنی (حاشیه / لبه)

■ = زیر

x= 2تایکی ( دانۀ دوم را بافته و دانۀ اول را روی آن بیاندازید)

y= 2تا یکی (دانۀ اول و دوم را جابجا کرده و یکی کنید)

O= ژته

 


ن